Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op: 10/11/2021

Ben je geïnteresseerd in SokSok producten? Lees dan deze Algemene Voorwaarden na.

Welkom bij SokSok

Tof dat je voor SokSok kiest! Dat bewijst dat je een creatief, origineel persoon met goede smaak bent. Wil je een account bij SokSok (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘SokSok’) aanvragen? Lees het gebruiksreglement (hierna ‘regels’ of ‘reglement’) dan aandachtig door.

Elke schending van dit reglement kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van SokSok zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending.

SokSok behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande orders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Wens je meer algemene informatie? Stuur een mailtje naar hello@SokSok.be. We nemen snel contact met je op.

Jouw account is persoonlijk

Jouw account bij SokSok is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat je kiest. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. SokSok kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Vereisten opening account

Iedereen kan gratis een account openen bij SokSok. Je moet wel minimaal 18 jaar zijn. Ben je jonger? Dan moet een van je ouders of je voogd deze overeenkomst sluiten. Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je aan bovenstaande leeftijdsvoorwaarden voldoet. Om een account te kunnen openen, moet je o.a. een geldig, actief e-mailadres opgeven waarop wij je kunnen bereiken als dat nodig is in het kader van de verwerking van je bestelling.

Je bestelling

Je mag geen gebruik maken van SokSok om materiaal te plaatsen of te verkrijgen dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:

  • elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal),
  • elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectuele eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, als de eigenaar van deze rechten er geen toestemming voor heeft gegeven,
  • elk materiaal dat is verzonden vanuit een anoniem of vals adres.

SokSok is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een bestelling. SokSok is noch verplicht, noch in staat om alle bestellingen te herzien of op hun inhoud te controleren. Als SokSok toch kennis krijgt van een zending die onwettige informatie bevat, zal het onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten.

SokSok behoudt zich het recht voor om elke informatie met betrekking tot je account mee te delen aan de bevoegde autoriteiten als zij daar een gegrond verzoek voor sturen. SokSok is in dat geval niet verplicht je daarvan op de hoogte te brengen.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw en taksen.

Kortingscodes

Heb je een kortingscode voor SokSok? Tof! Je kan ze gebruiken voor aankopen op SokSok.Shop. Kortingscodes zijn niet cumuleerbaar. SokSok aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, nadat een aankoop is voltooid, voor kortingscodes die verkeerd zijn gebruikt.

Conformiteit

Wij garanderen dat wat je van ons ontvangt, voldoet aan de normale verwachtingen die je van onze producten mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product.

Levering

Je SokSok product wordt bezorgd via de post of een bezorgdienst. SokSok kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten.

De levertijden die op de website worden vermeld, zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.

Wat gebeurt er indien het pakketje met je bestelling zoek raakt? Als jouw bestelling niet binnen de 2 weken na de orderbevestigingsdatum arriveert, heb je nog 2 weken om SokSok te informeren. SokSok zal na goedkeuring en akkoord de totale kosten terugbetalen.

Wat gebeurt er als de transporteur er niet in slaagt om de bestelling aan de ontvanger af te leveren? Je bent verplicht om de aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Daarom hebben we een volledig en correct afleveradres nodig en moet er een postbus voorzien zijn met de naam van de ontvanger.

Voor alle pakketjes die aan ons teruggestuurd worden door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket binnen de gestelde termijn of anders), maak je geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van SokSok verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van geretourneerde bestellingen niet mogelijk.

Wordt een pakketje aan ons geretourneerd door een fout van de post, zal SokSok de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden.

Wat gebeurt er als de bestelling tijdens het transport wordt beschadigd? SokSok doet er alles aan om je gepersonaliseerd papier stevig te verpakken en transportschade te voorkomen. Komt je bestelling toch beschadigd aan? Neem dan binnen de week contact op met onze klantendienst via hello@soksok.be. Voeg zeker een digitale foto van het beschadigde product toe. SokSok zal vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw maken en de bestelling zonder extra kosten aan jou versturen.

Klachtenregeling

SokSokGarantie
Heb je je SokSok producten ontvangen en ben je er niet blij mee, dan kan je de SokSok-Garantie inroepen. Om aanspraak te maken op deze garantie moet je binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling contact opnemen met ons via hello@soksok.be en ons een duidelijke en volledige omschrijving van je klacht geven. Ofwel zullen we je vragen om je bestelling te vernietigen en ons daar een foto van te bezorgen als bewijs (via hello@soksok.shop). En in uitzonderlijke gevallen vragen we je om de bestelling terug te sturen.

Als dat gebeurd is, zullen we je product – als het nog verkrijgbaar is - opnieuw versturen zonder extra kosten in rekening te brengen.

De SokSokGarantie geldt niet voor bestellingen die niet afgeleverd zijn door onachtzaamheid van de klant (bv.: onjuist afleveradres, onbekend postadres, of indien de bestelling niet bij het postkantoor werd opgehaald).

Alle ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laten we je dat binnen diezelfde termijn (14 dagen) weten en zeggen we er ook bij wanneer je een meer uitvoerig antwoord mag verwachten. 

Wettelijke garantie

Los van onze SokSok-Garantie heb je gedurende twee jaar ook recht op de wettelijke garantie. Die garantie geldt voor elk conformiteitsgebrek van het door u bestelde product.

Zodra je een gebrek ontdekt, heb je twee maanden de tijd om contact met ons op te nemen via hello@soksok.shop.

Tot 6 maanden na de levering van je SokSok producten hoef je enkel aan te tonen dat er sprake is van een gebrek. Nadien kunnen wij je vragen om effectief te bewijzen dat het gebrek reeds bestond bij de aankoop. Indien mogelijk zullen wij je SokSok-papier vervolgens herstellen of vervangen.

Om een beroep te doen op de wettelijke garantie neem je contact met ons op via
hello@soksok.shop.       

De wettelijke garantie is niet van toepassing wanneer je het gebrek kende op het moment van aankoop of wanneer het gebrek door jou werd veroorzaakt.

Overzicht bestellingen

Op de ‘Mijn account’-pagina kan je al jouw persoonlijke informatie, je bestelhistoriek, een overzicht van je opgeslagen adressen en je ontvangerslijsten terugvinden. De status van je bestellingen vind je in onder ‘Bestelhistoriek’. Je vindt er ook de details van je vroegere bestellingen. Door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat SokSok enkel elektronisch met jou zal communiceren.

Betaling en bevestiging

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem. Daarvoor werkt SokSok samen met erkende betaaldiensten die voldoen aan de strengste veiligheidsnormen van de sector. De bankkaartgegevens worden bewaard, zodat ze de volgende keer niet opnieuw ingevuld moeten worden. Je kan deze optie altijd uitvinken als je wenst.

SokSok aanvaardt betalingen met VISA, Mastercard, apple pay en Bancontact/Mister Cash. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

Je bestelling wordt bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Als dit organisme weigert, wordt je bestelling automatisch geannuleerd en krijg je een annuleringswaarschuwing.

Betalingen worden verwerkt voor en namens Factory & Friends BV – Vierde Lansierslaan 47 te 3300 Tienen met ondernemingsnummer 0822.989.174.

Privacybeleid

Ons Privacybeleid vind je terug in ons Privacy-en-cookiebeleid.

Gebruik van cookies

Ook SokSok lust cookies. Wie niet!? Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we naar het Privacy-en-cookiebeleid.

Links naar sites of apps van derden

Wij kunnen links voorzien naar sites of apps van derden die mogelijk interessant zijn voor jou. Wij hebben geen controle op de inhoud of de beschikbaarheid van de inhoud van deze sites of apps. Het is je eigen verantwoordelijkheid om van het privacybeleid en andere beleidsopties én het servicereglement van deze websites of apps kennis te nemen, en om contact op te nemen met de webmaster of site administrator bij mogelijke problemen. SokSok kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade, direct of indirect, die jij zou lijden als gevolg van het bezoek aan één van deze websites of de inhoud ervan. Het gebruik van deze websites of apps is volledig op je eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De SokSok website
Alle beelden, tekst en andere vormen van inhoud, met inbegrip van de namen en logo’s van SokSok, zijn beschermd door het auteursrecht, als merk, handelsnaam, octrooi of door andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag deze beelden, tekst en andere vormen van inhoud niet kopiëren, verzenden of verspreiden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van SokSok, behalve als het kopiëren, verzenden of verspreiden noodzakelijk is om onze service te gebruiken in overeenstemming met ons reglement.

Namaak

Bij twijfel in verband met namaak kan de consument de tips van het Europees Centrum voor de Consument België raadplegen om de authenticiteit van onze webshop na te gaan. Indien je een vermoeden van namaak hebt, kan je hiermee steeds terecht bij het officiële Meldpunt.

Schadeloosstelling

Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, stem je ermee in om onze functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en andere informatieleveranciers van de dienst, te vrijwaren tegen elke vorm van verlies, uitgave, schade en kosten ten gevolge van een schending van deze overeenkomst of van een activiteit van je account (onverantwoord en verkeerd gedrag inbegrepen) door jou of een andere persoon die, door jouw toedoen of nalaten, of voor wie je instaat op dat moment, toegang had tot jouw account.

Geschillen

Ieder geschil, ten gevolge van en gerelateerd aan het gebruik van SokSok, zal voor een Belgische rechtbank worden gebracht en zal onderworpen zijn aan het Belgische recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: consumentenombudsdienst.be.

Beperking van de aansprakelijkheid

SokSok kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website en de daaruit voortvloeiende diensten zoals aantasting van de winst of het verloren gaan van gegevens.
De verantwoordelijkheid van SokSok voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienstverlening die deze schade heeft veroorzaakt.

Andere

SokSok mag zijn rechten en plichten overdragen zonder kennisgeving. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt geacht ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zal deze bepaling worden geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De andere bepalingen blijven geldig. Deze bepalingen maken de volledige overeenkomst uit tussen jou en ons aangaande deze service, en nemen de plaats in van alle andere mededelingen geschreven of mondeling, aangaande deze service.

Contactgegevens

www.soksok.be wordt geëxploiteerd door Factory & Friends BV met ondernemingsnummer 0822 989 174 (waarnaar in dit document verwezen wordt met “SokSok”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) heeft haar geregistreerd kantoor te Vierde Lansierslaan 47 – 3300 Tienen, België met BTW-nummer BE 822.989.174 en ondernemingsnummer 0822.989.174. Bankgegevens: IBAN: BE56 3630 9936 1988.

Gelieve voor alle vragen of opmerkingen over de site zelf contact met ons op te nemen via e-mail, op hello@soksok.shop.